”Din trädgård blir allt viktigare”

Här berättar Cecilia Öxell kortfattat om forskningsdelen i projektet om biologisk mångfald. Cecilia Öxell är Universitetsadjunkt vid Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp.

Din trädgård blir allt viktigare

Att växtlighet och grönska har en positiv inverkar på människor och deras hälsa är väldokumenterat. Förutom dessa goda egenskaper så är växtlighet även en viktig faktor för förekomsten av en mängd olika organismer då den utgör bland annat föda, skydd och häckningsplats.

Trots alla vegetationens fördelar för biologisk mångfald och stadens invånare, har grönytorna i de tio största städerna i Sverige minskat. Vid nybyggnation är det ofta gröna ytor som bebyggs så den vegetation som man kan hitta i privata trädgårdar är och kommer att bli allt viktigare för städernas invånare.

Undersökningar från Storbritannien har visat att potentialen för biologisk mångfald i privata trädgårdar är stor men hur det ser ut i Sveriges trädgårdar är än så länge inte systematiskt utforskat. Sommaren 2016 kommer därför Sveriges Lantbruksuniversitet tillsammans med Helsingborgs stad att inventera trädgårdar för att kartlägga hur de ser ut och vad de innehåller.

Projektets syfte är att undersöka potentialen för biologisk mångfald i privatägda trädgårdar genom att inventera och analysera trädgårdarnas innehåll och utformning. Vi tittar till exempel på vilka växter som lever där och om det finns tillgång till öppet vatten, kompost, oklippt gräs, äldre buskar eller stora träd. Kartläggningen kan sedan fungera som en utgångspunkt för framtida projekt för att främja biologisk mångfald i staden.

Cecilia Öxell
cecilia.oxell@slu.se

#forskning
Lämna ett svar till Kerstin Ragab Avbryt

Lämna en kommentar

Eva Sunnerås
Eva Sunnerås
sedan

Hej Kerstin. Planarkitekt Tobias Röös, Helsingborgs stad, berättar vad som gäller för Kungsörnen med omnejd: Det pågår ett planarbete. Nu Gällande plan här är för bostäder, men bostäderna revs i mitten av 1980-talet. Efter det har marken fungerat som en grönyta, men inte skötts eller varit säkrad som park. Vi behöver förtäta och detta är ett bra område utifrån närhet till skola, grönområden och kollektivtrafik (som kommer att bli ännu bättre i och med Helsingborgsexpressen). I den nya planen kunde vi ha exploaterat hela Knoppen, kvarteret norr om Kungsörnen mellan Odengatan och Torpgatan , i och med att den redan är planlagd för bostäder, men vi har lyckats få till att säkra den norra delen av Knoppen till allmän platsmark och park. Orsaken till den långsmala disponeringen av kvarteret är att då får man en park som hänger samman och glider över i naturområdet och Tallskolgsleden, i enlighet med intentionerna i stadens grönstrukturprogram.