Viktigt vatten, död ved och oklippt gräs ovanligt

applewebb Cecilia Öxell är Universitetsadjunkt vid SLU http://www.slu.se/ och arbetar med forskningsdelen i projektet om biologisk mångfald i Helsingborgs villaträdgårdar. Här berättar hon om resultatet av trädgårdsinventeringen på Husensjö.

I Helsingborg utgörs 10 % av kommunens yta av privatägda trädgårdar. Genom att studera flygfoto kan man se att mycket av denna yta är klädd av vegetation som bidrar till en stor del av stadens grönstruktur. För att få reda på exakt vad det är som växer där måste man dock ge sig in i trädgårdarna.

Under två somrar har 50 stycken slumpvis utvalda trädgårdar i två områden, Husensjö och Maria park, kartlagts för att se vilka växter och olika beståndsdelar de innehåller. Sommarens inventeringar på Maria park är inte analyserade ännu men några erfarenheter från förra årets inventeringar finns.

Rabatter 15 procent

Totalt hittades 487 olika arter i de inventerade trädgårdarna på Husensjö. Antalet arter per trädgård varierade från 21 till 154 arter. Det vanligast förekommande trädet var äpple, Malus domestica, som utgjorde mer än en tredjedel av antalet träd i trädgårdarna som inventerades i området. Ytor som innehöll till exempel perenner och prydnadsbuskar markerades som ”rabatt” och det var i dessa ytor som det stora antalet arter hittades. Dessa utgjorde knappt 15% av den sammanlagda ytan av alla inventerade trädgårdar. Antalet varierade stort, mellan 14-145 arter. Gräsmatta uppmättes till dubbelt så stor area men innehöll bara mellan 2-19 arter. Viktiga beståndsdelar som vatten, kompost, död ved och oklippt gräs noteras endast i ett fåtal trädgårdar.

Trädgårdsägarens insatser gör skillnad

För att sammanfatta så kan man säga att vad som fanns i trädgårdarna var väldigt olika och verkar till mångt och mycket bero på trädgårdsägarna. Med information och kunskapsspridning så finns det stora möjligheter att påverka innehållet för att främja biologisk mångfald. Klimatförändringar och miljökatastrofer kan kännas så stora och överväldigande att det kan vara svårt att veta vad man själv kan göra för att förbättra situationen. Att främja den biologiska mångfalden i sin egen trädgård är däremot något som alla som äger en egen täppa kan göra! Plantera träd, buskar och blommande perenner, kompostera, anlägga en äng, slopa bekämpningsmedel och konstgödsel är bara några exempel på åtgärder för att göra vår värld till en grönare (och skönare) plats.

solroswebb

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *